Ομιλίες

Ένας από τους ρόλους που το γραφείο αναλαμβάνει, στα πλαίσια της προσφοράς της υπηρεσίας, είναι η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Η ενημέρωση λαμβάνει χώρα σε σχολεία κατόπιν αιτήματος του συλλόγου διδασκόντων ή συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και δημοτικούς φορείς.

Ανάλογα με το αίτημα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, αντίστοιχοι ειδικοί θεραπευτές του κέντρου μας, αναλαμβάνουν την ολόπλευρη και πληρέστερη ενημέρωση βάσει των αναγκών του κοινού. Θέματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο τέτοιων ενεργειών είναι: Αναπτυξιακές Διαταραχές, Δυσλεξία, Δ.Ε.Π-Υ. και άλλα.