Eργαλεία

  • Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης
  • Μέταφων Τεστ
  • Ανομιλο 4 (Τεστ Ανίχνευσης Διαταραχών Ομιλίας και Λόγου για παιδιά 4 χρόνων)
  • Αθηνά Τεστ
  • Τεστ Wisc ΙΙΙ
  • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
  • Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης

1) Η Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης στηρίχτηκε στα αποτελέσματα της έρευνας για τη φωνητική και φωνολογική εξέλιξη των παιδιών στην Ελλάδα με στόχο να καταγράψει το φωνητικό ευρετήριο του παιδιού, να αξιολογήσει την αντιθετική λειτουργία των φωνημάτων, να αναλύσει το φωνολογικό του σύστημα και να καταγράψει τους φωνοτακτικούς συνδυασμούς.

2) Το Τεστ Μεταφωνολογικής Ανάπτυξης και Αναγνωστικής Ετοιμότητας (Μέταφων Τεστ) απευθύνεται στη μεταβατική ηλικία από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Στηρίχτηκε στα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο «Από το προφορικό στο γραπτό λόγο-έρευνα για την ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας που υλοποιήθηκε από Π.Σ.Λ.». Οι δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης αναπτύσσονται πριν τη σχολική ηλικία, πριν τη συστηματική διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής και αφορά το φωνολογικό επίπεδο της γλώσσας και πιο συγκεκριμένα την ικανότητα ενός παιδιού να χειρίζεται τη ρίμα, τη συλλαβή και το φώνημα.

3) Το ΑνΟμιλο 4 είναι η ελληνική έκδοση του γαλλικού τεστ ERTL 4. Η προσαρμογή του ΑνΟμιλο 4 πραγματοποιήθηκε από την ομάδα πρόληψης του Π.Σ.Λ και τη συμβολή του TeLeCoGOS με στόχο να επιτρέπει στον εδικό την πραγματοποίηση ενός γρήγορου ελέγχου της ομιλίας, του λόγου, της φωνής και της ροής της ομιλίας των παιδιών, ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών, με απώτερο σκοπό την πρόληψη δυσκολιών του λόγου.

4) Το Αθηνά Τεστ κατασκευάστηκε στο Ψυχομετρικό Εργαστήριο του τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελεί ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο, το οποίο κατασκευάστηκε ειδικά για να το χρησιμοποιούν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί αλλά και ειδικοί που ασχολούνται με παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Το Αθηνά Τεστ για τη διάγνωση δυσκολιών μάθησης είναι μια δέσμη από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, 14 κύριες και 1 συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών, σε τομείς όπως είναι: η νοητική ικανότητα, η άμεση μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, η γραφο-φωνολογική ενημερότητα και η νευρο-ψυχολογική ωριμότητα όπως είναι ο οπτικό-κινητικός συντονισμός, η πλευρίωση και ο προσανατολισμός του σώματος.

5) Το ελληνικό Wisc III είναι η ελληνική έκδοση της αναθεωρημένης κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά, της γνωστής Wechsler Intelligence Scale for Children-Wisc III για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. Το Wisc αξιολογεί τη νοημοσύνη μέσω δύο διόδων επικοινωνίας: της ακουστικής-γλωσσικής και της οπτικό-κινητικής. Το ελληνικό Wisc III μπορεί να παίξει ρόλο στη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά που έχουν προβλήματα στο σχολείο. Για να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη ψυχολογική αξιολόγηση πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης για την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι, στο σχολείο και στον κοινωνικό του περίγυρο. Πρέπει να σημειωθεί ότι τυχόν χαμηλή επίδοση του παιδιού σε ένα τεστ νοημοσύνης δε σημαίνει απαραίτητα χαμηλό επίπεδο νοητικής λειτουργίας. Παρόλο που ένα χαμηλό νοητικό πηλίκο συχνά είναι αποτέλεσμα νοητικής ανεπάρκειας, μπορεί επίσης να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες όπως πολιτισμικό και γλωσσικό επίπεδο, διάσπαση προσοχής, άγχος που αποδιοργανώνει το παιδί, άρνηση του παιδιού να συνεργαστεί με τον εξεταστή ή/και ύπαρξη διαταραχών. Επίσης, μπορεί το Wisc III να χρησιμοποιηθεί για την επισήμανση παιδιών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες ή μαθησιακές δυσκολίες.

6) Δοκιμασία Εκφραστικού λεξιλογίου Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου αποτελεί την ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test της C. Renfrew. Η δοκιμασία αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά. Οι εικόνες αυτές επιλέχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά για παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών. Είναι χρήσιμο για τη διαφοροδιάγνωση των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών από άλλες διαταραχές που μπορεί να οφείλονται σε κοινωνικο-πολιτισμικούς, ψυχολογικούς ή άλλου τύπου παράγοντες καθώς επίσης και στη συμβολή του στο θεραπευτικό σχεδιασμό μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των δεδομένων.

7) Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη. Στόχος της είναι ο καθορισμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαταραχές επικοινωνίας και η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος.