Ειδική Μάθηση

Τα προγράμματα ειδικής μάθησης του κέντρου μας απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Σε περιπτώσεις παιδιών, προσχολικής ηλικίας, που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία (λογοθεραπεία ή εργοθεραπεία) προβαίνουμε σε έλεγχο της σχολικής ετοιμότητας προκειμένου να αξιολογηθεί η επάρκεια παρακολούθησης της Α΄τάξης.

Στους μαθητές που ήδη φοιτούν στο δημοτικό και προσέρχονται για αξιολόγηση γίνεται έλεγχος ύπαρξης δυσκολιών στην ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, την προφορική, γραπτή έκφραση, τα μαθηματικά και την ικανότητα αποκρυστάλλωσης της γνώσης. Παράλληλα, σημειώνεται η συμπεριφορά του παιδιού κατά τη διαδικασία και προτείνονται επιμέρους αξιολογητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το παιδί μπαίνει σε εξατομικευμένο πρόγραμμα ειδικής μάθησης του οποίου η διάρκεια, η συχνότητα και η στοχοθεσία κρίνονται από τις ανάγκες του εκάστοτε παιδιού. Τα αποκαταστασιακά μας προγράμματα ειδικής μάθησης περιλαμβάνουν:

 • ενίσχυση της φωνολογικής ενημερότητας (ακουστική, οπτική διάκριση φωνημάτων)
 • εκπαίδευση στην ανάγνωση
 • οριοθέτηση, οργάνωση, γραμματική ορθότητα
 • πρόγραμμα αποκατάστασης της γραφής
 • εκπαίδευση στην ορθογραφία.
 • ενίσχυση της προφορικής έκφρασης με οργάνωση της σκέψης και διαχείριση των ιδεών του παιδιού. Εμπλουτισμό των ιδεών και του λεξιλογίου.
 • ενίσχυση στην κατανόηση των κειμένων, τις λεξιλογικές και σημασιολογικές παραμέτρους. Οργάνωση της προφορικής και γραπτής απόδοσης, εξαγωγή συμπερασμάτων, αξιολογικές κρίσεις, διαχείριση πληροφοριών και απάντηση σε ερωτήσεις.
 • ενίσχυση της γραπτής έκφρασης με τη χρήση αντίστοιχων σχεδιαγραμμάτων για κάθε ηλικία, προκειμένου να οργανωθεί η σκέψη, χρήσης κατάλληλου λεξιλογίου, εμπλουτισμός της θεματολογίας, ανάπτυξη της θεματολογίας.
 • εφαρμογή προγράμματος για την αντιμετώπιση δυσκολιών στην αριθμητική, τη διαχείριση των πράξεων, εκμάθηση των αλγορίθμων των πράξεων κι ενίσχυση στην επίλυση προβλημάτων.
 • στα θεωρητικά μαθήματα εφαρμόζονται εξατομικευμένα προγράμματα οργάνωσης και εμπέδωσης της ύλης.
 • απαραίτητη και συχνή επικοινωνία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, με το εκάστοτε αποκαταστασιακό πρόγραμμα ειδικής μάθησης προβαίνουμε σε συνεργασία με τους γονείς σε επιμέρους οργάνωση και διαχείριση της μελέτης του παιδιού με εφαρμογή μοντέλων οργάνωσης του χρόνου στο σπίτι. Σε μαθητές λυκείου επιμέρους ενισχύεται ο εμπλουτισμός των ιδεών, η εμβάθυνση των στοχασμών, η διεύρυνση των οριζόντων, η δομή και η οργάνωση του γραπτού και προφορικού λόγου.

Οι Ειδικοί παιδαγωγοί:
Ταμπακάκη Ελένη
Λούκου Ανθή